اسلام در سرزمین ایران چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی 2 (PDF)

  • Hardcover
  • 658
  • اسلام در سرزمین ایران چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی 2
  • Henry Corbin
  • Persian
  • 22 August 2018
  • null

Henry Corbin â 5 Free download

Free download اسلام در سرزمین ایران چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی 2 105 این کتاب، مجلد دوم از کتاب اسلام ایرانی هانری کربن است که برای نخستین بار به فارسی ترجمه شد، از زبان فرانسه، به دست دکتر رضا کوهکن که دانش‌آموخته فلسفه در دانشگاه سوربن است و به زبان فرانسه مسلط ترجمه‌ی مترجمین دیگر از جمله انشالله رحمتی دقیق نیست و این تنها ترجمه قابل قبول در فارسی‌ستهانری کربن در معرفی این مجموعه چهار جلدی گفته است « از مجموع هفت دفتر که در چهار مجلد این اثر گردآمده اند، دفتر اول مجلد اول حاوی وجوه معنایی امامیه، یعنی شیعه دوازده امامی است در استخراج این مبانی به سرچشمه آن ها ، یعنی احادیث صادر شده از خود امامان نظر داشته ایم و در عین حال بازتاب و بسط این احادیث را در

characters اسلام در سرزمین ایران چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی 2اسلام در سرزمین ایران چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی 2

Free download اسلام در سرزمین ایران چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی 2 105 گرانی قبل از وی، مطرح بوده استدفتر چهارم در سومین مجلد به معرفی تنی از چند برجسته ترین چهره های مابعد الطبیعی تشیع و تصوف سیدحید آملی، علاءالدوله سمنانی اختصاص دارد دفتر پنجم در چهارمین مجلد، از طریق شناساندن چند شخصیت شامخ، به معرفی مکتب اصفهان می پردازددفتر ششم در چهارمین مجلد معنای شیخیه را آشکار می سازد و سرانجام دفتر هفتم در چهارمین مجلد به طور کامل به مام دوازدهم به مثابه قطب و نقطه تمرکز شور و اشتیاق شیعی که در اندیشه فتوت یا جوانمردی اوج می گیرد، اختصاص می یابد در این جا ما خود بخود شاهد مقارناتی میان این سنت یا سنت های شهسواران شوالیه ها در غرب و نیز با سنت یوآخیمی ها خواهیم بود»

Read & Download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free â Henry Corbin

Free download اسلام در سرزمین ایران چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی 2 105 زرگ ترین شارحان سخنان ائمه در عصر صفوی نشان داده ایم در این کتاب شاهد فصول مشترک میان هرمنوتیک معنوی یعنی تأویل به کار گرفته شده در تشیع و در مسیحیت و نیز مسائل مشترک در امام شناسی شیعی و مسیح شناسی خواهیم بوددفتر دوم دومین مجلد تماما به کار عظیم احیاء توسط سهروردی قرن ششم هجری، یعنی احیای یک حکمت نوری اختصاص داردکه می بایست همچنان پژوهش های متعددی به بررسی تطبیقی و مقایسه آن با فلسفه نور قرون وسطایی غرب فلسفه روبرت گروستست اختصاص یابد تمام دفتر سوم در سومین مجلد که به روزبهان بقلی شیرازی اختصاص یافته است، به طرح مسائلی منتهی می شود که در حلقه «خاصان محبت» گرد آمده پیرامون دانته و نیز دی