PDF DOWNLOAD والس یک نفره AUTHOR ماه‌منیر کهباسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


  • Paperback
  • 296
  • والس یک نفره
  • ماه‌منیر کهباسی
  • Persian
  • 13 December 2018
  • null

Read والس یک نفره

Read والس یک نفره ماه‌منیر کهباسی · 2 Free download Free read Ç PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free · ماه‌منیر کهباسی ?قط يک بار عاشق شده‌ای» و قلم‌مو را توی رنگ نارنجی و اكر می زند برمی گردد رو به من «رحم داشته باش مامان يك بار يك جفت چشم عسلی فقط يک بار عشق»می گويم «پس سهم من چی؟» می گويد «دوست داشتن با عشق فرق می كند»از ماه‌منير كهباسی پيش از اين رمان خط تيره آيلين منتشر شده كه اين كتاب برنده جايزه روزی روزگاری در سال ۱۳۸۶ ش.

Free read Ç PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free · ماه‌منیر کهباسیوالس یک نفره

Read والس یک نفره ماه‌منیر کهباسی · 2 Free download Free read Ç PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free · ماه‌منیر کهباسی ق چشم‌های عسلی اش شده بودی؟» سام می گويد «جوانی بود و» پشت به ديواركوب تكيه داده به مبل سايه‌اش تلنبار شده بر تكه‌ای از سنگفرش جلوی پايش شاهكار می گويد «جوانی و سركشی» مي‌خندم«طغيان احساس»سهيل روی زمين زانو زده است و ماشين باری زرد كوچكش را روی سنگ‌های سبز كف هال سُر می دهدشاهكار می گويد «خوش به حالت بابا ?.

ماه‌منیر کهباسی · 2 Free download

Read والس یک نفره ماه‌منیر کهباسی · 2 Free download Free read Ç PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free · ماه‌منیر کهباسی زنی از گذشته به ناگاه وارد زندگی خانوادگی يک مرد می شود همسر آن مرد روايت دلمشغولی های او را برعهده می گيرد صدای مامک از پشت در آمد «كی بود اين وقت شب؟» دو سه تقه به در زد و وارد اتاق ما شد گفتم «يكی خوابش نمی برده گوشی را برداشته به آشنايی، دوستی، قوم و خويشی زنگ بزند، به اشتباه شماره ما را گرفته»می گويم «كه عاش.